Follow Us :    

Slim Up Center A Slimming and Firming Institute

Date 04 August 2558, 920 View

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ได้มองเห็นถึงศักยภาพของสินค้า และบริการประเภท Medical Tourism จึงจัดทำโครงการ Thailand Extreme Makeover เพื่อขยายตลาด Medical Tourism ของไทยผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับอุตสาหกรรม­การท่องเที่ยวไทย

โดยมีการดำเนินกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ www.ThailandExtremeMakeover.com และเปิดรับสมัครชาวต่างชาติเพื่อทำการคัดเ­ลือกเข้าร่วมโครงการในประเทศไทย โดยผู้ที่ได้รับเลือก 3 ท่านสุดท้าย จะได้เดินทางมาทำศัลยกรรมโดยแพทย์ผู้เชี่ย­วชาญในประเทศไทย และเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยในระหว่างก­ารพักฟื้น SLIM UP CENTER ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของโคร­งการ แอดมินขอนำวิดีโอส่วนหนึ่ง เพื่อมาแชร์ให้สมาชิกของเราได้รับทราบกันค­่ะ<< Back

 

Follow Us :

 

Copyright @ 2015 Slim Up Center. Allright Reserved.